cz.png, 681B en.png, 1,6kB

Mikrosítová filtrace/UV záření

Aplikace UV záření pro čištění odpadních vod není metodou, která by byla v současnosti za tímto účelem četně využívána i přes to, že je vhodná na dočištění biologicky čištěných odpadních vod. Turbidita a nerozpuštěné látky přítomné v odpadní vodě mohou mít výrazný vliv na účinnost čištění a energetickou účinnost celého procesu. Z tohoto důvodu je vhodné pro zvýšení účinnosti čištění před samotný UV reaktor bude zařazena forma mechanické separace – např. filtraci mikrosítem. UV záření je dále schopné fotochemicky rozkládat organické polutanty přímou a nepřímou fotolýzou. Při přímé fotolýze dochází k přechodu polutantu do excitovaného stavu, což zapříčiní jeho reakci s jinými látkami obsaženými ve vodě. Při nepřímé fotolýze dochází k reakci polutantů s hydroxylovými radikály, které vznikají přidáním ozonu nebo peroxidu vodíku do ozařované vody. Účinnost UV záření bude zefektivněna přídavkem peroxidu vodíku, který je UV zářením přímo rozkládán na hydroxylové radikály. Tato kombinace je nazývána fotolýzou peroxidu vodíku a je schopná odstraňovat těžce rozložitelné látky jako jsou léčiva, chlorované uhlovodíky a další. Fotolýza peroxidu vodíku přináší ve srovnání se samotným UV zářením vyšší efektivitu a zároveň i nižší spotřebu elektrické energie.

Základními komponenty poloprovozní testovací jednotky mikrosít/UV jsou:

  • čerpadlo odpadní vody;
  • mikrosíto;
  • dávkovací čerpadlo H2O2;
  • UV reaktor;
  • měrný žlab;
  • měření, řízení a elektroinstalace.

Ponorné čerpadlo odpadní vody slouží k čerpání biologicky vyčištěné odpadní vody ze zásobní jímky. Výtlak čerpadla je veden přímo do mikrosítového filtru. Čerpadlo je řízeno frekvenčním měničem umožňujícím změnou otáček soustrojí nastavení požadovaného průtoku vody. Dávkovací čerpadlo peroxidu vodíku je hadicové z důvodu zajištění rovnoměrného přítoku peroxidu vodíku. Výtlak čerpadla je zapojen uvnitř mikrosítového filtru do nátokového potrubí UV reaktoru.

Vlastní mikrosítový filtr je osazen filtrační kovovou tkaninou s velikostí průlin 65 μm. Maximální průtok mikrosítovým filtrem je 10 l.s-1 a v případě dodržení provozních podmínek mikrosíto zajistí odstranění nerozpuštěných látek v úrovni 5 - 8 mg.l-1.

Poproudně za mikrosítovym filtrem se nachází homologovaný UV zářič v průtočném reaktoru. UV reaktor je osazen celkem šesti kusy nízkotlakých UV lamp, každá o výkonu 80 W. UV jednotka je vhodná pro průtoky až do 10 l.s-1, při kterých se při UV transmisi 60 % dávka záření bude pohybovat kolem 220 J.m2. Reaktor je tvořen válcovým UV reaktorem vyrobeným z nerezové oceli s deflektorem pro usměrnění proudění. V tomto válci je osazeno 6 ks nízkotlakých UV zářičů. Oplach povrchu zářičů z křemenného skla je umožněn pomocí dvou ½" pracích ventilů.

Poproudně posledním objektem je měrný žlab sloužící k měření průtoku pilotní jednotkou. Žlab je zakončen měrným trojúhelníkovým přelivem s ultrazvukovou hladinovou sondou vyhodnocující průtok.

V pilotní jednotce jsou měřeny dvě veličiny. Z důvodu vyhodnocení ekonomiky provozu je monitorována spotřeba elektrické energie jednotlivých komponent pilotní jednotky. Druhou sledovanou veličinou je průtok čištěné odpadní vody a celkový objem vyčištěné vody. Dále jsou instalovány automatické odběráky vzorků na přítoku, na odtoku a za mikrosítem.